VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážený a milý návštěvníku,

tato chvíle je pro mne velice významná. Své produkty tvořím s láskou a plným nasazením. Vy se nyní chystáte jeden z nich zakoupit. Obchod je pro mě spolupráce. Dlouhodobá a oboustranně prospěšná. Užitek, který získáváte s mými produkty, je pro mě velmi důležitý a přeji si, aby pro Vás znamenal spokojenost s mojí prací. Miluji automatizaci a aplikaci činností, aby pak lidé mohli více svého času trávit se svými blízkými, či se dále vzdělávat. Přečtěte si prosím pozorně následující text. Žijeme ve státě, kde platí právní pravidla pro podnikání a já je dodržuji. A i když si v administrativě příliš nelibuji, tyto obchodní podmínky chrání Vás i mně v situacích, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Přeji si ale, aby se tak nikdy nestalo, a Vy jste se stali mými nadšenými zákazníky, kteří se mnou půjdou ještě mnoho let na společné cestě.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst. 2 OZ
Před tím, než se rozhodnete zakoupit si mnou nabízený produkt, je mojí zákonnou povinností informovat Vás o mé osobě a o pravidlech mého obchodování s Vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

KDO JSEM a KDE MĚ můžete KONTAKTOVAT
Mé jméno je RNDr. Mgr. Václavek Rostislav, IČ: 08904782, DIČ: CZ7908035586
se sídlem na Gen. Sochora 1206/15, Ostrava-Poruba, 70800, Česká republika, vedený v evidenci Živnostenského odboru Úřadu magistrátu města Ostravy

Kontaktovat mně můžete:
• Pro on-line komunikaci na e-mailové adrese: info@5pz.cz
• Upřednostňuji online komunikaci, ale v případě potřeby mě můžete kontaktovat na adrese: Gen. Sochora 1206/15, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

JAK OBCHODUJI
• Jsem podnikatel, který mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, různé informační produkty (on-line vzdělávací programy, webináře, e-booky, e-produkty, semináře, knihy, CD, DVD) v oblasti osobního rozvoje.
• Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavírám v souladu s právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
• Smlouvy pro Českou republiku a Slovensko jsou uzavírány v českém jazyce, pro ostatní země v angličtině.
• Smlouvu s Vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu (např. www.5pz.cz) Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
• Prodejní formulář vždy obsahuje informace o Vás, objednávaném produktu, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu. U on-line produktů náklady na dodání neúčtuji. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
• Smlouva s Vámi je uzavřena doručením z mé strany akceptace objednávky. Uzavření smlouvy Vám bude z naší strany potvrzeno zasláním shrnutí Vaší objednávky a znění platných a účinných VOP. Před odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuji za správné. Vylučuji přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
• Důrazně dbám na ochranu Vašich soukromých údajů a chtěl bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů - blíže čl. 9 VOP. Neustále vylepšuji technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abych chránil u mě vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

MÉ PRODUKTY
Označení produktu (zboží či služba) a popis jeho hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní (např. www.5pz.cz). Rád bych Vás upozornil, že mé produkty (on-line vzdělávací programy, webináře, e-booky, e-produkty, knihy, CD, DVD) podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
Všechny mé produkty, které slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje jsou pouze návody a doporučení, nejsem jakkoliv odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je závislý na celé řadě dalších faktorů, které nemohu ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí apod.
Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka či lékaře a řízení se radami v těchto materiálech je na vlastní zodpovědnost každého Kupujícího, jakožto dospělého svéprávného člověka s vlastní zodpovědností za vlastní činění.

PODROBNOSTI NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, SE MNOU UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT.

Prosím, přečtěte si dále uvedený text velmi pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ v prodejním formuláři potvrzujete, že Vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi, čímž není vyloučeno vyžadování separátního potvrzení. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím Neklikejte. Děkuji 

Všeobecné obchodní podmínky si také můžete stáhnout v PDF, avšak Ty Vám budou zasílány spolu s potvrzením uzavření smlouvy.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obsah:

1. Obecná ustanovení
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3. Kupní cena
4. Dodací podmínky
5. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
6. Odstoupení od kupní smlouvy
7. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
8. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
9. Ochrana osobních údajů
10. Závěrečná ustanovení

1. OBECNÁ USTANOVENÍ  

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je Prodávající,

kterým je RNDr. Mgr. Václavek Rostislav, IČ: 08904782, DIČ: CZ7908035586
se sídlem na Gen. Sochora 1206/15, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika, jakožto podnikatel vedený v evidenci Živnostenského odboru magistrátu města Ostravy a na straně druhé je Kupující prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

Právní vztahy prodávajícího s Kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kontaktovat prodávajícího můžete:
• Pro on-line komunikaci na e-mailové adrese: info@5pz.cz, popřípadě skrze datovou schránku s ID: javuk58
• Upřednostňuji online komunikaci, ale v případě potřeby mě můžete kontaktovat na adrese: Gen. Sochora 1206/15, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika.

1.2 Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.5pz.cz , je prodej produktů osobnostního rozvoje (dále jen předmět koupě).

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy Kupující přijímá, že jakékoliv použití předmětu koupě, nebo informací získaných z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může Kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

1.4 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů prodávajícího na webových stránkách: www.5pz.cz

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 OBJEDNÁVKA

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.5pz.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.5pz.cz.
Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je ze strany Kupujícího právně závazná. Po akceptaci objednávky ze strany Prodávajícího se Kupující zavazuje uhradit kupní cenu a Prodávající se po uhrazení Kupujícím zavazuje poskytnout Kupujícímu předmět koupě.
Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách www.5pz.cz a že s nimi souhlasí, což může být verifikováno i požadavkem na samostatné potvrzení této skutečnosti.

2.2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.2.1 Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2.2.2 POPIS PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktům, tedy Prodávající má právo Vaši objednávku neakceptovat. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

2.2.3 OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ: Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, e-mail, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty. Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“. O obdržení objednávky Vás budu informovat e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky, a jedná se toliko o potvrzení toho, že Vaše objednávka nám byla doručena. Pokud v daném informování není uvedeno jinak, pak se nejedná o akceptaci objednávky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu Vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu, čímž dochází k akceptaci objednávky a uzavření smlouvy. Do okamžiku, než je Vám doručeno potvrzení o akceptaci Vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v úvodní části VOP – KDO JSEM a KDE MĚ můžete KONTAKTOVAT) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o akceptaci objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. V pochybnostech Vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se dále nezabývám.

2.2.4 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její akceptace z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, a zároveň Vám tyto dokumenty zasílám e-maily, jakožto potvrzení uzavření smlouvy.

3. KUPNÍ CENA

Ve shrnutí objednávky a na webové stránce www.5pz.cz najdete všechny ceny produktů.

3.1 Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Ceny jsou uvedeny s DPH. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“) je proto již konečnou cenou.

V případě, že cena zboží je uváděna se slevou, pak nad aktuální cenou je zobrazena cena před slevou, jako cena přeškrtnutá, kdy takováto cena je nejnižší cenou, za kterou dané zboží Prodávající prodával v době 30 dní před poskytnutím slevy, a pokud je cena zvyšována postupně, tak 30 dní před poskytnutím slevy v původní výši.

Cena zboží není přizpůsobena konkrétní osobě Kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto však není vyloučena možnost individuálně sjednané případné slevy (např. z důvodu objednávaného množství, apod.).

3.2 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinen Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3.3 Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinen Vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

3.4. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte e-mailem potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
- Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).
- Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

3.5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od doručení akceptace objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Po připsání platby Vám vystavím doklad o přijaté platbě a daňový doklad, který u on-line platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Způsob dodání e-booku, e-produktu (videa, pdf atd.) nebo on-line kurzu.
Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. 5 těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů Vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce.

4.2 DODACÍ LHŮTA. E-book, e-produkt a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. V případě on-line kurzu dřív uvedené platí taktéž, pokud není ve specifikaci uvedeno přesné datum začátku on-line kurzu. 

4.3 Po dodání e-produktu či služby si prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohl provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 7 těchto VOP.

4.4 Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. 5. VOP).

5. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTI S HARDWAREM A SOFTWAREM A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1 Digitální obsah zasíláme pouze Vám, jako Kupujícímu, na Vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf., popřípadě dalšími. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do Vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky odpovídající době jeho vydání. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby Váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 

5.2 Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci, terapii a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu. Je třeba brát zřetel na Váš aktuální zdravotní stav, za který nesete plnou zodpovědnost v souvislosti s aplikací zakoupeného produktu. Za následky Vaší přímé aplikace po koupi mého produktu nenesu žádnou zodpovědnost. Doporučuji před aplikací konzultaci s Vašim lékařem.

5.3 AUTORSKÁ PRÁVA
Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

Uzavřením smlouvy je Vám poskytována licence k Vašemu soukromému osobnímu užití, nikoliv k jakémukoliv šíření, apod.

5.4 UŽIVATELSKÝ ÚČET.
Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. 4. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněn Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení Vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
6.1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy.

Dle § 1837 písm. l) občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

Dále prodávající upozorňuje Kupujícího na další ustanovení § 1837 občanského zákoníku, kde jsou vymezeny případy dalších smluv, u nichž není možné odstoupit dle tohoto bodu podmínek.

Pokud splňujete zákonem dané podmínky pro odstoupení od smlouvy, lze tak učinit jednoduše vyplněním formuláře, který naleznete zde.

6.2 Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek 7. VOP), kdy v takovémto případě je potřeba již odstoupení náležitě odůvodnit.

6.3 Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny.

7. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

7.2 Práva z odpovědnosti za vady se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

7.3 Jako Prodávající Vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí.

7.4 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad, máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyl schopen Vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nesjednal nápravu v přiměřené době nebo že by Vám sjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

7.5 Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

7.6 Pokud Vám nebyl produkt (resp. u on-line kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo ,,spam“. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7.7 Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na elektronickou adresu info@5pz.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

Formulář najdete zde

8. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1 Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v úvodu těchto VOP nebo na elektronické adrese info@5pz.cz

8.2 Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

8.3 Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4 Uvádím, že nejsem vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Prohlášení prodávajícího
Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.
Údaje, které Kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci Kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Kupujícím.

9.2 Osobní data i údaje o nákupech Kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

9.3 Zároveň Kupující uděluje souhlas s tím, aby mu Prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv e-mailové komunikace prodávajícího.

9.4 Více informací o ochraně osobních údajů najdete na: http://www.5pz.cz/ochrana-osobnich-udaju

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY

Živé akce - semináře
• Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře nebo prostřednictvím e-mailu info@5pz.cz, a to nejpozději 10 dnů před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
• Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na e-mail, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za seminář.
• Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
• Cena semináře je uvedena s DPH a je na vybraném webovém rozhraní Prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
• Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.
• Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na doručené faktuře, nejpozději však do 5 dnů před konáním semináře, a to převodem na účet Prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle Prodávající účastníkovi daňový doklad.

• Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníku cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.
• Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100 % ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt Prodávajícího ve stejné ceně.
• Na seminářích budou pořizovány fotografie, video a audio nahrávky pro marketingové účely, které následně mohou být uveřejněny na webu, v tisku a sdělovacích prostředcích. Při prezenci v den konání semináře budete moci vyjádřit svůj souhlas případně nesouhlas písemně.
• Rád bych Vás upozornil, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
• V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.
• Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
• Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.

Storno podmínky
• Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu info@5pz.cz . Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo variabilního symbolu objednávky.
• Pokud se odhlásíte více jak 30 dní před datem konání semináře, vrátím Vám 100 % z uhrazené ceny. Místo vratky máte možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z mé nabídky v plné ceně semináře.
• Pokud se odhlásíte 30-14 dní (včetně) před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny semináře. Máte však možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z mé nabídky v plné ceně semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo můžete za sebe poslat náhradníka.
• Pokud se odhlásíte/zrušíte účast méně než 13 dní přede dnem konání semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře.
• Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude z vaší strany na mou e-mailovou adresu info@5pz.cz doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
• Můžete za sebe poslat náhradníka, kterého si sami najdete. Tuto skutečnost jste povinni mi oznámit e-mailem na adresu info@5pz.cz nejpozději jeden den před datem konání akce. Storno poplatek se v tomto případě neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
• Pokud se akce nezúčastníte z jakéhokoliv důvodu, cena semináře se nevrací. S ohledem na ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku není možné od smlouvy zajišťující účast na semináři odstoupit za užití důvodu uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
11.2. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
11.3. Tyto VOP jsou účinné od 22.2.2023